05.05.2018. Cheltenham Jazz Festival. Cheltenham.

Cheltenham Jazz Festival